Kariera w Virgam

Nieustannie szukamy coraz to nowych i jeszcze lepszych metod działania, które pomogą nam osiągnąć marzenia.
Dlatego stale poszukujemy do współpracy wyjątkowych ludzi pełnych pasji, podzielających nasze wartości i ducha przedsiębiorczości; szukamy tych, którzy wierzą w dobro świata, wierzą w innych i którzy sami potrafią wziąć sprawy we własne ręce i ruszyć naprzód!

W związku z nieustannym rozwojem firmy poszukujemy na stanowiska:

Pracownic działu obsługi klienta
Manager ds rozwoju sieci sprzedaży
Przedstawiciel handlowy

Kodeks Dobrych Praktyk

Preambuła

VIRGAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka/Przedsiębiorca) jest przedsiębiorcą zajmującym się sprzedażą detaliczną wysokiej klasy urządzeń użytku codziennego.

Każdego dnia konsultanci Spółki spotykają się z wieloma Polakami celem zaprezentowania produktów, które to znane są z dobrej jakości oraz solidnego wykończenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów postanowiliśmy stworzyć Kodeks Dobrych Praktyk, stanowiący zbiór zasad, którymi to kieruje się Spółka każdego dnia, podczas prowadzonej zarówno z Klientami jak i partnerami biznesowymi współpracy handlowej.

Jednocześnie Spółka podaje, iż działanie w zgodzie ze wskazanymi niniejszym dokumentem dobrymi praktykami stanowić będzie jej najwyższy priorytet.

VIRGAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przedsiębiorcą odpowiedzialnym społecznie. Prowadzimy naszą działalność w oparciu o przepisy prawa, dobre zwyczaje oraz politykę wewnętrzną Spółki.  

Stąd też zdecydowaliśmy się na opisanie naszych wartości oraz standardów, według których tworzymy relacje z Interesariuszami Spółki.

Grupa Interesariuszy

Działając w poszanowaniu litery prawa oraz w myśl obowiązujących Spółkę dobrych obyczajów podkreślamy, iż celem Spółki jest osiągnięcie najwyższego zadowolenia jej Intersariuszy.

Kodeks Dobrych Praktyk regulować będzie podstawy, na jakich opierać się będą wzajemne relację pomiędzy Spółką, a:

 • współpracownikami,
 • Klientami,
 • partnerami biznesowymi.

W relacjach z naszymi Interesariuszami, Spółka zobowiązuje się do:

 • równego traktowania wszystkich Klientów oraz partnerów biznesowych,
  • zachowywania bezstronnego podejścia we wzajemnych relacjach pomiędzy Spółką, a Klientami oraz partnerami biznesowymi,
 • zapewnienia Interesariuszom stałego dostępu do  informacji z zakresu przysługujących im uprawnień.

 

Relacje wewnętrzne

RÓWNOUPRAWNIENIE – Spółka zobowiązuje się do działania w poszanowaniu praw zatrudnianych przez nią osób. Spółka zobowiązuje się do poszanowania godności oraz osobowości każdego z pracowników.

Spółka wyraża zdecydowany sprzeciw w stosunku do wszelkich przejawów dyskryminacji, a w szczególności ze względu na rasę, płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, orientację religijną. Spółka w zdecydowany sposób wypowiada się przeciwko mobbingowi oraz wszelkim innym przejawom wywierania niedozwolonego nacisku na osoby zatrudniane przez Spółkę. Spółka zachowuje pełną bezstronność w ocenie zatrudnianych przez nią osób.

 

ROZWÓJ – Spółka wykazywać się będzie najwyższą dbałością o interesy osób przez nią zatrudnianych.

Spółka rozumie potrzeby osób przez nią zatrudnianych oraz zauważa potrzebę inwestowania w prężny rozwój zdolności swoich pracowników.

Dlatego też Spółka podejmuje działania mające na celu poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności pracowników, które w sposób bezpośredni przedkładać się będzie na wzrost zadowolenia Klientów z oferowanych usług.

Jednocześnie Spółka podejmuje dialog z osobami przez nią zatrudnianymi, celem weryfikacji ich potrzeb oraz oczekiwań.

OCHRONA DANYCH ORAZ INFORMACJI – Spółka zobowiązuje się nie tylko do działania w poszanowaniu litery prawa, ale również dobrych obyczajów w zakresie udzielania dostępu oraz przekazywania, posiadanych przez nią informacji.

Spółka zobowiązuje się  do stosownego edukowania oraz informowania osób przez nią zatrudnianych oraz jej kontrahentów z zakresu ochrony danych osobowych, a nadto zachowania ich poufności. Dane osobowe Klientów, uzyskane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będą wykorzystywane jedynie w taki zakresie, w jakim jest on niezbędny do realizacji łączących stronę umów.

 

DBAŁOŚĆ O DOBRE IMIĘ FIRMY – osoby zatrudniane przez Spółkę wykazywać się będą najwyższą dbałością o dobre imię firmy oraz jej pracowników.

DBAŁOŚĆ O MAJĄTEK FIRMY – osoby zatrudniane przez Spółkę wykazywać się będą najwyższą dbałością o majątek firmy oraz zgodne z jego przeznaczeniem wykorzystanie.

Relacje z Klientami

W działalności prowadzonej na rzecz swoich Klientów Spółka zobowiązana jest do wykonywania powierzonych czynności z należytą starannością, w dobrej wierze i w dobrze pojętym interesie Klientów, w granicach obowiązującego prawa.

Spółka nie różnicuje Klientów poprzez nadawanie niektórym z nich nieuzasadnionych przywilejów i uprawnień.

Spółka kieruje się jednakowymi, przejrzystymi oraz ogólnodostępnymi zasadami postępowania wobec Klientów, a przyjazne nastawienie do Klientów postrzegane jest jako najważniejszy element naszej pracy.

Najwyższym priorytetem Spółki jest dążenie do zagwarantowania Klientom produktów, których jakość oraz właściwości w pełni odpowiadać będą wszystkim ich potrzebom.

Dewiza, którą kieruje się Spółka i przyświeca jej w relacjach z Klientami pozwala na świadczenie jak najwyższej jakości usługi, co znajduje potwierdzenie w rzeszy zadowolonych Klientów.

Spółka, zawierając transakcje z Klientem:

 • wyposaża go w Ogólne Warunki Umowy, które wskazują Klientowi na jego uprawnienia w ramach zawieranej umowy sprzedaży,
 • przedkłada informację o warunkach odstąpienia od umowy oraz możliwościach pozasądowego rozwiązywania sporów.

Spółka wypełnia wszelkie ciążące na niej obowiązki informacyjne w stosunku do Klienta.

 • Dokładamy wszelkich starań, by przekazywane Klientowi informacje o naszych usługach i procedurach były wyrazem naszej najlepszej wiedzy i kompetencji.
 • Każdy z Klientów Spółki może się zwrócić do konsultanta Przedsiębiorcy celem rozwiania wszelkich wątpliwości, dotyczących zarówno oferowanych przez Spółkę produktów, jak i warunków zawarcia umowy oraz dalszego jej przebiegu.
 • Konsultanci Spółki pozostają dostępni do dyspozycji Klienta również w ramach obsługi związanej z wykonywaniem przez obie strony ich zobowiązań umownych.

Spółka wyznaje zasadę otwartego dialogu z klientem czego wyrazem jest stosowanie przejrzystych zasad negocjacyjnych.

 • Spółka dążyć będzie do polubownego rozwiązywania sporów z Klientami.
 • Przedstawiciele Spółki rozpatrują reklamacje i wnioski z należytą starannością w terminach możliwie najkrótszych.

Osoby zatrudniane przez Spółkę nie przyjmują wartości materialnych, pieniężnych oraz nie czerpią korzyści osobistych z tytułu sprawowanych przez nich funkcji, w ramach struktury wewnętrznej Przedsiębiorcy

Z dużą odpowiedzialnością podchodzimy do kwestii ochrony informacji prawnie chronionych w Spółce. Przykładamy szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych naszych Klientów zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych.

Relacje z partnerami biznesowymi

Priorytetem Spółki jest równe traktowanie partnerów biznesowych.

Spółka w ramach prowadzonej z partnerami biznesowymi współpracy zobowiązuje się do bezstronności i obiektywizmu osób prowadzących postępowanie w celu wyboru partnerów biznesowych.

W relacjach biznesowych z partnerami Spółka opiera swoje negocjacje na zasadzie poszanowania stanowiska drugiej strony.

Spółka nakierowana jest na budowanie trwałych relacji z partnerami biznesowymi. Relacje te budowane będą na wzajemnym zaufaniu oraz poszanowaniu praw drugiej strony.

W swoich działaniach Spółka stara się uwzględniać potrzeby i wartości jej partnerów biznesowych.

Od naszych partnerów biznesowych oczekujemy rzetelności, kwalifikacji adekwatnych do realizowanych zamówień, przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności praw człowieka.

Przy udzielaniu i realizacji zamówień osoby zatrudniane przez Spółkę zobowiązane są unikać działań, które mogą prowadzić do konfliktu interesów. Niedopuszczalne jest osiąganie korzyści ani pomaganie inny w osiąganiu korzyści poprzez działanie niezgodne z prawem i ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi.

 

Przestrzeganie Kodeksu Dobrych Praktyk przez VIRGAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Spółka zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Kodeksu Dobrych Praktyk.

Niniejszy Kodeks Dobrych Praktyk zostaje udostępniony na stronie internetowej Spółki: www.virgam.pl, tak aby każdy jego Interesariusz uzyskał możliwość zapoznania się z dokumentem.